SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

| |

Program rozwijający twórczą aktywność plastyczną pt. „Mały artysta” Przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym ze zdolnościami i zainteresowaniami plastycznymi

autorstwa Krystyny Rokity.

Cel programu:

*Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

*Pobudzanie możliwości twórczych dzieci, odkrywanie przyjemności tworzenia, odczuwanie radości z efektów pracy.

*Odkrywanie piękna otaczającego świata oraz różnorodnych zjawisk: przyrodniczych i społecznych.

*Wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych środków i technik plastycznych.

*Wspieranie aktywności plastycznej poprzez wyposażenie dzieci w różne środki wyrazu.

*Promowanie prac dziecięcych i ich autorów poprzez uczestnictwo w konkursach plastycznych.

Program ma charakter otwarty, można go modyfikować i dostosować do potrzeb i możliwości dzieci, przewidziany jest dla dzieci: trzyletnich, czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich.

Dziecko może osiągnąć dobre rezultaty w twórczości plastycznej wtedy, gdy jego wysiłek wypływać będzie z wewnętrznej potrzeby wyrażania swoich przeżyć emocjonalnych, wyobrażeń, spostrzeżeń, których często nie byłoby w stanie wyrazić słowami. Przeżycia te dopingują dziecko w czasie tworzenia, a także wzbogacają jego doświadczenia plastyczne.

W celu uzyskania jak najlepszych wyników w twórczej pracy dziecka, należy zwracać uwagę na to, aby:

- zajęcia odbywały się w atmosferze zachęty, życzliwości, spokoju;

- każde dziecko miało swobodę pracy, bez przymusu, ingerencji, narzucania woli nauczyciela;

- nauczyciel powinien inspirować dziecko, wspierać je w pracy, dodawać pewności;

- dziecko powinno mieć możliwość dokończenia swojej pracy w późniejszym terminie bądź odpoczynku w czasie zajęć, jeśli tego potrzebuje.

Zatem planując zajęcia plastyczne należy uwzględnić fakt, że nie mogą one być oderwane od codziennego toku pracy, od tego co się wokół dzieje, od treści programowych i programu wychowania przedszkolnego, a także aktualnej pory roku. Techniki plastyczne stosowane podczas zajęć muszą być różnorodne, a pomoce do zajęć atrakcyjne, estetyczne, zaś same zajęcia muszą przypominać wspaniałą zabawę.

Założone osiągnięcia dziecka:

- opracowuje i dąży do pomyślnego ukończenia własnego projektu;

- potrafi wyrazić w różnych formach plastycznych swoje przeżycia, obserwacje, nastroje, fantazje, marzenia, - potrafi określić cechy przedmiotu, nazywa kształty, barwę, proporcje, - zna kolory podstawowe i pochodne, barwy ciepłe i zimne, - zna niektóre techniki plastyczne i potrafi się nimi posłużyć, - samodzielnie podejmuje różnorodne formy i rozwiązania w twórczości plastycznej, - rozbudza wrażliwość estetyczną, - rozwija zainteresowania sztuką, - rozwija kreatywność i ekspresje twórczą, - odkrywa własne możliwości i uzdolnienia artystyczne, - kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą, - rozwija własny potencjał pozytywnych wartości, - potrafi współdziałać w zespole, -odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań , - starannie wykonuje pracę, troszczy się o jej jakość, - koncentruje uwagę na określonym temacie, zadaniu.

Program „Mały artysta” będzie realizowany w grupie „Wróbelków”.

 

 

 

 

 

| |